? ngh?a ngày Qu?c t? Ph? n?a 8/3 b?n ?? bi?t?

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng Ba 8, 2022

MEKSEA.COM – Ngày 8/3 ???c bi?t ??n là ngày Qu?c t? Ph? n?, là d?p mà c? th? gi?i tri ?n và t?n vinh v? ??p c?a phái n?. ?? hi?u s?u h?n v? ngày l? v? cùng ? ngh?a này, m?i các b?n cùng Meksea tìm hi?u th?ng qua bài vi?t sau ??y.

 

L?ch s? ngày Qu?c t? Ph? n? 8/3

Ngày 8/3/1857, tr??c s? b?t bình ??ng v? tr? m?c l??ng v? cùng r? m?t c?a các ?ng ch? t? b?n, kh?ng t??ng x?ng v?i c?ng s?c h? b? ra, các n? c?ng nh?n ?? kh?ng ch?u khu?t ph?c và ?? quy?t ??nh ??ng lên ??u tranh ?òi t?ng l??ng, gi?m gi? làm.

 

Happy Women's day 2022 - Copy

 

M?c dù phong trào này ngay l?p t?c b? ?àn áp m?nh m? nh?ng v?i s? ?oàn k?t, kiên c??ng chi?n ??u, cu?c ??u tranh này ?? có ???c nh?ng tác ??ng to l?n t?i phong trào ??u tranh c?a ph? n? trên toàn th? gi?i.

Ngày 8/3/1908, 15.000 ph? n? di?u hành trên các ???ng ph? New York ?òi t?ng l??ng, gi?m gi? làm vi?c và h?y b? vi?c b?t tr? con làm vi?c. Sau ?ó, ??ng X? h?i Hoa K? tuyên b? Ngày Qu?c t? Ph? n? là ngày 28/2/1909.

8/3/1910, t?i H?i ngh? ph? n? do Qu?c t? th? 2 (Qu?c t? X? h?i ch? ngh?a) t? ch?c, 100 ??i bi?u ph? n? thu?c 17 n??c ?òi quy?n b?u c? cho ph? n?. Ch? t?ch H?i ngh? là bà Clara Zetkin, ph? n? ??c, ?? ?? ngh? ch?n m?t ngày qu?c t? ph? n? ?? nh? ?n nh?ng ph? n? ?? ??u tranh trên toàn th? gi?i. H?i ngh? ?? quy?t ??nh ch?n ngày 8/3 làm Ngày Qu?c t? Ph? n?, ngày ?oàn k?t ??u tranh c?a ph? n? ?? ra nh?ng kh?u hi?u nh? “Ngày làm vi?c 8 gi?”, “Vi?c làm ngang nhau”, “B?o v? bà m? và tr? em”.

T? ?ó, ngày 8/3 hàng n?m tr? thành ngày ??u tranh chung c?a ph? n? lao ??ng trên toàn th? gi?i, là bi?u d??ng ? chí ??u tranh c?a ph? n? kh?p n?i trên th? gi?i ??u tranh vì ??c l?p d?n t?c, d?n ch?, hòa bình và ti?n b? x? h?i; vì quy?n l?i h?nh phúc c?a ph? n? và nhi ??ng.

 

? ngh?a c?a ngày Qu?c t? Ph? n? 8/3

X? h?i ngày nay ?? cao quy?n bình ??ng gi?i và ngày 8/3 h?ng n?m là m?t ngày l? ? ngh?a mà toàn th? ph? n? trên th? gi?i ???c tri ?n và t?n vinh. H? là nh?ng ng??i ph? n? kiên c??ng, ch?u th??ng ch?u khó, th?m l?ng hy sinh x?y d?ng h?nh phúc gia ?ình. H? lu?n x?ng ?áng nh?n ???c s? yêu th??ng, t?n tr?ng, quan t?m và s? chia c?a t?t c? m?i ng??i.

??c bi?t, cu?c s?ng càng hi?n ??i càng kh?ng th? ph? nh?n vai trò và trách nhi?m to l?n c?a ng??i ph? n?. H? kh?ng ch? là ng??i n?i tr? ??m ?ang, mà còn tham gia lao ??ng x? h?i, ?óng góp s?c l?c c?a mình trong c?ng cu?c x?y d?ng và phát tri?n ??t n??c. Kh?ng nh?ng v?y, ng??i ph? n? còn gi? m?t thiên ch?c cao c? là m?t ng??i m?, mang n?ng ?? ?au ra nh?ng ??a con và nu?i d?y chúng thành ng??i. Do ?ó, có th? nói ph? n? ngày nay ?ang d?n kh?ng ??nh mình là phái ??p ch? kh?ng còn là phái y?u nh? tr??c kia.

 

Qu?c t? ph? n?

 

T?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i, ??y ???c coi là ngày l? l?n trong n?m. Trong ngày nay, ?àn ?ng t?ng, ?àn ?ng th??ng t?ng hoa và quà cho nh?ng ng??i ph? n? trong ??i c?a h? nh? m?, v?, b?n gái…

T?i m?t s? qu?c gia khác, ngày Qu?c t? Ph? n? ???c k? ni?m b?ng nh?ng ho?t ??ng liên hoan, di?u hành ?òi quy?n bình ??ng v?i nam gi?i, m?c l??ng, c? h?i giáo d?c ?ào t?o, th?ng ti?n trong ngh? nghi?p, an sinh x? h?i, ch?ng m?i d?m và b?o l?c ??i v?i ph? n?…

? n??c ta, vào ngày 8/3 còn là d?p k? ni?m cu?c kh?i ngh?a Hai Bà Tr?ng, hai v? n? anh hùng ??u tiên c?a d?n t?c ?? có c?ng ?ánh ?u?i gi?c ngo?i x?m, gi? nguyên b? c?i, giang s?n ??t Vi?t.

Nh?n d?p 8/3, Meksea g?i l?i tri ?n toàn th? Qu? M?, Qu? Ch? Em – Ph? n?. Chúc cho t?t c? m?i ng??i lu?n xinh ??p, r?ng ng?i và lu?n thành c?ng trong cu?c s?ng.

 

 

Th?c hi?n:?Huy?n D??ng?(Meksea Team)

([email protected])

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

 

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:LOL比赛  极竞技官网  极竞技官网