? ngh?a ngày Ph? n? Vi?t Nam, b?n ?? bi?t?

???c Vi?t B?i Meksea Huy?n - Tháng M??i 19, 2021

MEKSEA.COM –?Ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10 là d?p ?? t?n vinh, ?? tri ?n ??n nh?ng ng??i ph? n?. Dù trong b?t k? th?i ??i nào, ng??i ph? n? Vi?t Nam v?n gi? nguyên v?n nét ??p trong ??c tính c?n cù, ch?u th??ng ch?u khó, lu?n hy sinh vì h?nh phúc gia ?ình. ?? hi?u r? h?n v? ? ngh? c?a ngày Ph? n? Vi?t Nam 20-10, m?i các b?n cùng Meksea tìm hi?u th?ng qua bài viêt sau ??y:

 

Ngu?n g?c c?a ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10

Ngày 20/10 là ngày mà ???c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam phê duy?t ?? k? ni?m và t?n vinh nh?ng ng??i ph? n? nh?n d?p chính th?c thành l?p H?i Liên hi?p Ph? n? Vi?t Nam (tr??c ??y g?i là H?i Ph? n? ph?n ?? Vi?t Nam) vào 20/10/1930.

Trong th?i k? kháng chi?n, ph? n? Vi?t Nam kh?ng ch? là h?u ph??ng v?ng ch?c cho ti?n tuy?n mà chính h? còn là nh?ng chi?n s? cách m?ng gan d? kiên c??ng tr??c m?a bom ??n gi?c. H? là nh?ng n? d?n qu?n du kích, n? thanh niên xung phong m? ???ng, t?i ??n, t?i g?o v?i ? chí qu?t c??ng và tinh th?n l?c quan v??t qua gian kh?. Nhi?u n? anh hùng ?i vào l?ch s? d?n t?c qua các th?i ??i nh? bà Tri?u, bà Tr?ng Tr?c, Tr?ng Nh?, Nguy?n Th? ??nh, Bùi Th? Xu?n, Nguy?n Th? Minh Khai, Thái Th? B?i, T?n Th? Qu?…

Kh?ng nh?ng th?, h? còn là nh?ng ng??i ph? n? th?m l?ng, dung d?, m?c m?c, h? c?ng hi?n cho ??t n??c nh?ng con ng??i, nh?ng ng??i ch?ng, ng??i con yêu qu?, ?? r?i h? c?ng kh?ng còn ?? n??c m?t khi nh?ng ng??i th??ng yêu c?a h? kh?ng bao gi? tr? v?. H? chính là nh?ng ng??i m?, ng??i bà, ng??i ch? c?a chúng ta. H? là nh?ng ng??i m? Vi?t Nam anh hùng.

Khi chi?n tranh ?i qua, ??t n??c ngày m?t phát tri?n, ng??i ph? n? Vi?t Nam l?i mang trong mình m?t nét ??p hi?n ??i riêng. H? có tri th?c, có s?c kh?e, h? n?ng ??ng, sáng t?o, có l?i s?ng v?n hóa, có lòng nh?n h?u và quan t?m ??n c?ng ??ng. H? tích c?c thi ?ua, ph?n ??u v??n lên trong c?ng cu?c x?y d?ng ??t n??c. H? “gi?i vi?c n??c, ??m vi?c nhà”, v?a hoàn thành t?t các c?ng vi?c bên ngoài x? h?i, v?a quán xuy?n nhà c?a, ch?m lo con cái. Ngày nay, ?? xu?t hi?n nhi?u t?m h??ng ph? n? tài n?ng, ?i?n hình tiêu bi?u v?i nh?ng c?ng hi?n xu?t s?c trong l?nh ??o qu?n l?, nghiên c?u khoa h?c, s?n xu?t kinh doanh, xoá ?ói gi?m nghèo, x?y d?ng gia ?ình h?nh phúc…

Happy VN Women's Day

 

Ho?t ??ng c?a cánh “mày r?u” trong ngày ??c bi?t này?

Ngày Ph? n? Vi?t Nam 20/10 là d?p ?? t?n vinh, ?? tri ?n ??n nh?ng ng??i ph? n?. Dù trong b?t k? th?i ??i nào, ng??i ph? n? Vi?t Nam v?n gi? nguyên v?n nét ??p trong ??c tính c?n cù, ch?u th??ng ch?u khó, lu?n hy sinh vì h?nh phúc gia ?ình.

??y là d?p ?? th? hi?n tình c?m, lòng bi?t ?n ??i v?i nh?ng ng??i ph? n? th?n yêu. ??ng th?i kh?ng ??nh vai trò, v? trí và c?ng lao c?a ng??i ph? n? hi?n ??i trong gia ?ình c?ng nh? ngoài x? h?i. ?? h? th?y ???c s? c?ng nh?n và quan t?m c?a x? h?i, t?o thành ngu?n s?c m?nh ?? lu?n ph?n ??u, n? l?c trong cu?c s?ng, phát huy h?t tài n?ng và vai trò c?a mình.

??ng quên g?i ??n ng??i ph? n? mình yêu th??ng nh?ng món quà ? ngh?a trong d?p l? này nhé. M?t chi?c thi?p ??y ?p nh?ng l?i yêu th??ng, m?t bó t??i th?m hay ??n gi?n là các ho?t ??ng gia ?ình nh? n?u ?n, d?n d?p nhà c?a, r?a chén, ch?m sóc con cái,… thay ph? n?, c?ng th? hi?n ???c s? chia s?, yêu th??ng và quan t?m nhi?u h?n c?a b?n ??i v?i nh?ng ng??i bà, m?, v? hay ng??i yêu.

Nh?n d?p 20/10, Meksea g?i l?i tri ?n toàn th? Qu? M?, Qu? Ch? Em – Ph? n? Vi?t Nam. Chúc cho t?t c? m?i ng??i lu?n xinh ??p, r?ng ng?i và lu?n thành c?ng trong cu?c s?ng.

 

Th?c hi?n:?Huy?n D??ng?(Meksea Team)

([email protected])

N?i dung này có h?u ích v?i b?n? h?y ?? l?i l??t Thích nh? bên d??i ?? chúng t?i phát tri?n h?n n?a ch? ?? này; ho?c b?n có nh?ng ? ki?n liên quan, h?y cùng trao ??i v?i chúng t?i ? ph?n bình lu?n bên d??i.

 

GROUP TUY?N D?NG V? CHIA S? KI?N TH?C TM – XNK

友情链接:叉叉电竞  电竞比赛  威客电竞官网